Phương pháp lập hướng

Lập hướng phải liền với Điểm huyệt, tuy phân thứ tự khởi hành trước sau, nhưng đến lúc ngừng bước thì hai việc phải đi song song với nhau, cũng như việc điểm huyệt phải đi liền với Tầm Long.
Vậy trước khi định huyệt, cũng đã tạm biết là hướng phai trông về phía nào rồi, dầu chưa tính đến lý khí. Vì đã thấy long sơn khai trướng, huyệt tinh khai diện, thủy lộ quy khế v.v… Nhưng còn phải xem long thuộc âm hay dương, để phối hướng, phối thủy thì mới được.Muốn biết Long là âm hay dương thì phải lấy chính ngũ hành mà luận định. Trước phải biết hai mươi bốn phương vị đã phân nghạch rõ ở trong la kinh( địa bàn) như là:
 Từ phương Hợi đến Nhâm, Tý, Quý bốn phương thuộc hành thủy.
 Dần, Giáp, Mão, Ất, Tốn, năm phương thuộc Mộc
 Tỵ, Bính, Ngọ, Đinh, bốn phương thuộc Hỏa
 Thân, Canh, Dậu, Tân, Kiền năm phương thuộc Kim
 Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Khốn, Cấn, sáu phương thuộc thổ
Đấy chính là ngũ hành. Nhưng Tả Toàn Long luận chuyển là thuộc Dương Long, Hữu Toàn long nghịch chuyển là Âm Long
Tuy đã biết tam cát, Lục Tú phương là Quý Long , nhưng phải theo thập nhị vị của vòng trường sinh, xem có có được gặp phương vị nào hợp với lý khí thì mới là chân cát long.

Bài viết liên quan

Trực dự án - Tham quan 078 328 4444