Phụ táng chương

Phụ táng chương

(Sau táng thêm ngôi khác)

Về vấn đề phụ táng, tiền triết có bàn tới:
Ở nơi núi cao, đồi cao, những chân huyệt thì đều ở một chỗ trunh chính thôi, không nên táng hai ngôi.
Ở vùng Bình Dương quang đãng, thì có thể đặt táng thêm ngôi khác được, nhưng xét kỹ, nếu hồ nghi ngôi mộ trước không đúng huyệt, hoặc sai hướng mà không dám canh cải, thì xét nên phụ táng, nếu mộ tế trước đã hết phát phú quý thì không nên làm phụ táng nữa.
Phép phụ táng thì phải phân biệt từng huyệt, cũng như là nhà ở, phải phân tích từng phòng, xem phòng nào vượng? Phòng nào suy? Vậy huyệt càng phải biết rõ huyệt nào cát? Huyệt nào hung?
Có cái huyệt tàng trước lại yếu kém, huyệt phụ táng sau lại mạnh hơn. Có chỗ ngôi đế trước phát phúc, ngôi đế sau lại bị họa.
Cái ngôi táng trước dương phát phú quý mà có ngôi phụ táng nữa thành ra giảm phúc đi, là vị bị ngôi sau làm đoản thương long mạch! Cái ngôi phụ táng sau không an ninh, là bởi ngôi cũ đạt khí mạch rồi! Vậy thấy ngôi trước đã đúng được rồi, thì không nên đặt phụ táng nữa. Vi như cái cây đương tươi tốt, thì phải bảo vệ gốc rễ không được đụng rìu búa đến. Nếu thấy ông cha xưa phú quý và ngôi mộ ấy, mà tự nhiên thấy con cháu nghèo hèn, là do ở nguyên vận tiến chuyển, nên đành chỉ có một nguyên là sáu chục năm không phát, hoặc suy kém dần nhưng đến nguyên vận khác, lại phát phúc, phục hưng thường phát to hơn đời trước không chừng! Muốn phát phú quý đều đều không bị gián đoạn, thì không gì bằng là tìm ngôi khác, đã tiếp phúc thì tốt hơn. Những danh gia lệ tộc đời xưa, phần nhiều là có mấy ngôi đắc địa kế tiếp, nên cháu chắt kế vinh hoa hiển hách mấy trăm năm, hiện nay vẫn có nhiều nhà hưởng phúc như vậy.
Còn những chỗ chân long, quý cục mà đặt huyệt sai, nên không thấy phát phúc, mà muốn đem hài cốt khác phụ táng, thì phải xem xét kỹ, nên đặt chiêu huyệt (huyệt ở bên tả) hay đặt nọc huyệt (huyệt ở bên hữu), lập phương nào đúng hơn, theo những phép đã kể rõ, việc nào được nhiều cái tốt hơn, mà không phản mất chính khí của thiên địa an bài thì mới đúng huyệt, chớ nên coi thường như những dong sư không biết tường tận cứ làm càn bậy, như những người vô học thì bị hoak diệt vong không chừng! Cũng vì thế mà có nhà mộ tế đã hết phát, đương phú quý nhưng lòng tham lam nên lại đặt thêm mấy ngôi nữa, tưởng được hưởng phúc thêm nhiều hơn nữa, nhưng lại sinh ra tai họa, thất bại dần , rồi cả họ bần cùng, tàn lụi! vì tổ tông là căn nguyên của cháu chắt cả dòng họ chứ đâu phải của chỉ mấy người chịu nguy khốn.

Bài viết liên quan

Trực dự án - Tham quan 078 328 4444