– Vị trí: Đồi Đại Lộc, Đại Phát
– Diện tích: 18m2 – 20m2
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 4
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 2