Khuôn viên 100-300m2


– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Diện tích: 70 – 100m2
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 20 mộ – nhiều mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 14 – nhiều mộ